Strona: Kandydat UAM - Informacje dla Cudzoziemców

Główna treść strony

Informacje dla Cudzoziemców

Zasady podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych w języku polskim 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie pod warunkiem:

 • posiadania wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykazania się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, 
 • posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
oraz
 • ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie mogą:
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP; 
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP; 
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP; 
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP; 
 • obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.  
Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych w uchwale Senatu UAM w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz obowiązek zarejestrowania się w Systemie Internetowej Rekrutacji w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki. Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki nowej matury zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach; 
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2; 
 4. decyzji Rektora uczelni
jako:
 • stypendyści strony polskiej;
 • na zasadach odpłatności; 
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 
 • jako stypendyści uczelni

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach  obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Kontakt
Szczegółowych informacji o zasadach podejmowania przez cudzoziemców studiów w języku polskim udziela

Dział Nauczania UAM
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25, parter
tel.+48 61 829 4375
e-mail: katbla@amu.edu.pl

Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.


Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. 2012, poz. 572, ze zm.) PDF
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) PDF
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.)  
 4. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 53, poz. 532, z późn. zm.)

* EFTA
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria

* UE
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293