Strona: Kognitywistyka - Kandydat UAM

Główna treść strony

Kognitywistyka


Wydział Nauk Społecznych
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski
(pisemny)
0,3
0,3
j. polski podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny
(ustny)
0,2
0,3
biologia lub
chemia lub
fizyka i astronomia lub
fizyka lub
historia lub
matematyka lub
informatyka lub
j. łaciński i kultura antyczna
lub
j. grecki i kultura antyczna
lub
j. regionalny - kaszubski
podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 jeden przedmiot do wyboru 4) biologia lub chemia lub fizyka lub historia lub matematyka
(pisemny)
0,3 jeden przedmiot do wyboru 4)
0,4 biologia lub chemia lub fizyka lub historia lub matematyka
(ustny)
0,2 jeden przedmiot do wyboru 4)

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293