Strona: Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie - Kandydat UAM

Główna treść strony

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie


Wydział Historyczny
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Kierunek studiów prowadzony łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Rekrutacja na kierunek

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2016-07-08
ostatni dzień na przypisanie opłaty: 2016-07-08
data ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego: 2016-07-12
termin składania dokumentów: od 2016‑07‑12 do 2016‑07‑15
limit miejsc: 30

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
pokój: 1.49
uwagi: parter
tel.: 666882456

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 4) 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski 0,2
0,2
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 j. obcy nowożytny 0,3
0,3
inny przedmiot podstawowy
lub
rozszerzony
0,25 jeden przedmiot do wyboru, najkorzystniejszy
dla kandydata
inny przedmiot 0,5 jeden przedmiot do wyboru, najkorzystniejszy
dla kandydata
0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
 • Olimpiada Historyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat eliminacji centralnych

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2016-07-08
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydatowi zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego, na które powinien dokonywać wpłat opłat rekrutacyjnych. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2016-07-08
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku, a w szczególności harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz terminami przypisania opłat rekrutacyjnych do kierunku/specjalności.
 3. Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  ostateczny termin dokonania wpłaty: 2016-07-08
  Kandydat dokonuje wpłaty opłaty rekrutacyjnej na podany w Systemie IR indywidualny numer rachunku bankowego lub wykorzystując system e-płatności. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na jednym kierunku/specjalności studiów.
 4. Przypisanie opłaty rekrutacyjnej
  ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej do kierunku: 2016-07-08
  Po odnotowaniu wpłaty w Systemie IR, kandydat dokonuje przypisania opłaty rekrutacyjnej do kierunków/specjalności studiów na których chce brać udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nieprzypisanie opłaty rekrutacyjnej do danego kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 3 dni przed ostatecznym terminem przypisania opłaty rekrutacyjnej.
 5. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2016-07-08
  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
 6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  data ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego: 2016-07-12
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: od 2016‑07‑12 do 2016‑07‑15
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR.
 8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293